عمل بینی و کاشت مو و رژیم غذایی http://nosehair.ir 2020-10-31T07:51:36+01:00 text/html 2016-08-27T09:16:02+01:00 nosehair.ir میترا شاکری تورم بینی پس از عمل جراحی بینی http://nosehair.ir/post/7 <div style="FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 11px"> <P>عنوان: درمان و جراح&#1740; کدام ب&#1740;ن&#1740; بهتر است</P> <P>تورم ب&#1740;ن&#1740; پس از عمل جراح&#1740; ب&#1740;ن&#1740; &#1740;ک&#1740; از شا&#1740;عتر&#1740;ن مشکلات در جراح&#1740; ز&#1740;با&#1740;&#1740; ب&#1740;ن&#1740; به شمار م&#1740; رود و بس&#1740;ار&#1740; از افراد به ا&#1740;ن مشکل برم&#1740;خورند.</P> <P>ورم ب&#1740;ن&#1740; بعداز عمل جراح&#1740; ز&#1740;با&#1740;&#1740; عارضه ا&#1740; است مشترک م&#1740;ان &#1740;کا&#1740;ک افراد&#1740; که تجربه عمل جراح&#1740; ب&#1740;ن&#1740; (ر&#1740;نوپلاست&#1740;) داشته اند. متاسفانه ه&#1740;چ راهکار سر&#1740;ع&#1740; برا&#1740; کاهش ورم ب&#1740;ن&#1740; بعد از عمل جراح&#1740; ز&#1740;با&#1740;&#1740; وجود ندارد، با ا&#1740;ن حال هر روز نسبت به روز قبل درد کمتر&#1740; احساس خواه&#1740;دکرد و از م&#1740;زان ورم کاسته خواهدشد. ب&#1740;ماران عموما قادراند تا عل&#1740;رغم وجود ورم، نتا&#1740;ج ز&#1740;با&#1740;&#1740; به دست آمده را به محض برداشتن اسپل&#1740;نت (محافظ) &#1740;ک هفته پس از عمل بب&#1740;نند. جمله مشهور در رابطه با ا&#1740;ن موضوع ا&#1740;ن است که «اگر در همان نگاه اول، عال&#1740; به نظر نرس&#1740;د، احتمالا ه&#1740;چ گاه چن&#1740;ن نخواهدشد.»</P> <P><BR>معمولا بدن برا&#1740; کامل کردن واکنش ها&#1740; اصلاح&#1740; و جبران&#1740; درگ&#1740;ر در روند بهبود و جذب بخش اعظم ورم ب&#1740;ن&#1740; بعد از عمل جراح&#1740; ز&#1740;با&#1740;&#1740; به زمان&#1740; 100 روزه ن&#1740;از دارد. هنگام&#1740; که جا&#1740;&#1740; از بدن (در نت&#1740;جه جراح&#1740; &#1740;ا آس&#1740;ب) زخم م&#1740; شود، بافت ها&#1740; درگ&#1740;ر با&#1740;د سه مرحله الت&#1740;ام بخش را بگذرانند. اگرچه تخم&#1740;ن شمار دق&#1740;ق روزها&#1740;&#1740; که ب&#1740;ن&#1740; ورم دارد غ&#1740;رممکن است، زمان بند&#1740; ز&#1740;ر هر مرحله الت&#1740;ام را به تفص&#1740;ل شرح م&#1740; دهد و ضمنا احساس متداول و معمول&#1740; را شرح م&#1740; دهد که احتمالا شما ن&#1740;ز پس از عمل جراح&#1740; ب&#1740;ن&#1740; تجربه خواه&#1740;دکرد.</BR></P> <P>چسب زدن هم در کاهش ورم اولیه و هم ورم تاخیری موثر است. بعد از دوماه که بیمار چسب عمل بینی را بر می دارد باید بیمار در طول شب چسب بزند. این موضوع ممانعت از تجمع ورم وفتی بیمار دراز می کشد به خصوص ناحیه سوپراتیپ میکند.</P> <P>چسب زدن بخصوص در دو هفته اول بعد برداشت اسپلینت مفید است.اگر چسب باعث حساسیت پوست در جراحی بینی شود چسب زدن متوقف می شود و بیمار از کرم هیدروکورتیزون سه بار در روز تا حل مشکل خارش و التهاب استفاده می کند.</P> <P>همانطور که ورم در زیر جلدی و قسمت بیرونی رخ می دهد در قسمت داخلی و مخاطات بینی هم ورم داریم. اکثر بیماران درجاتی از ورم گذرا که در طول دو تا سه هفته اول بعد عمل بینی حل می شود دارند. معاینه داخل بینی در طول سه هفته اول بعد عمل بینی سخت است و بیمار تحمل نمی کند. بیشترین بهبود تنفسی به علت ورم سه تا چهار ماه بعد از جراحی بینی رخ می دهد.</P> <P>استفاده از قطره های بینی مثل فنیل افرین باید به مدت پنج تا هفت روز باشد استفاده بیشتر این قطر ها نتیجه معکوس دارد و شستشوی با سرم نرمال سالین و یا اسپری سالین دو تا سه بار در روز تا شش ماه توصیه می شود.</P></div> text/html 2016-08-22T05:14:27+01:00 nosehair.ir میترا شاکری راه هایی جدید برای درمان قطعی ریزش مو http://nosehair.ir/post/3 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو با کمک طب سنت&#1740;</P> <P>ا&#1740;ن روزها بازار استفاده از گ&#1740;اهان مختلف برا&#1740; تقو&#1740;ت مو&#1740; سر و پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو حساب&#1740; داغ است. خ&#1740;ل&#1740;‌ها ترج&#1740;ح م&#1740;‌دهند به جا&#1740; استفاده از انواع لوس&#1740;ون‌ها و شامپوها&#1740;&#1740; که درست نم&#1740;‌دانند از چه مواد ش&#1740;م&#1740;ا&#1740;&#1740; تشک&#1740;ل شده سراغ گ&#1740;اهان&#1740; بروند که صدها سال است خواص مف&#1740;د آن بر مو&#1740; سر به اثبات رس&#1740;ده است. حتما دور و برتان مادربزرگ‌ &#1740;ا بزرگ&#1740; از فام&#1740;ل را دار&#1740;د که خودش هم&#1740;شه موها&#1740;ش را با گ&#1740;اهان طب&#1740;ع&#1740; تقو&#1740;ت کرده و با حنا&#1740;&#1740; که به سر زده موها&#1740; قرمز و بافته‌اش جلوه‌ا&#1740; د&#1740;گر پ&#1740;دا کرده است. لذا م&#1740;‌توان&#1740;د ا&#1740;ن بار براساس توص&#1740;ه‌ها&#1740; طب سنت&#1740; از ترک&#1740;بات ش&#1740;م&#1740;ا&#1740;&#1740; فاصله بگ&#1740;ر&#1740;د و برا&#1740; تقو&#1740;ت موها&#1740;‌تان سراغ گ&#1740;اهان مف&#1740;د برو&#1740;د. ا&#1740;ن مطلب درباره مهم‌تر&#1740;ن گ&#1740;اهان&#1740; که در رشد و تقو&#1740;ت مو&#1740; سر موثر هستند و نحوه استفاده از آنها صحبت‌ها&#1740;&#1740; دارد تا موها&#1740;&#1740; پرپشت و ز&#1740;با داشته باش&#1740;د.&nbsp;</P> <P>اول با&#1740;د علت ر&#1740;زش مو را پ&#1740;دا کرد</P> <P>از آنجا که طب سنت&#1740; &#1740;ک طب کل‌نگر است درباره ر&#1740;زش مو به دنبال علت‌ها&#1740; بروز ا&#1740;ن مشکل م&#1740;‌گردد و دق&#1740;قا براساس تشخ&#1740;ص درمان‌ها&#1740; متفاوت&#1740; اعمال م&#1740;‌کند. &#1740;ک&#1740; از عوامل&#1740; که از د&#1740;دگاه طب سنت&#1740; در رو&#1740;ش مو اهم&#1740;ت دارد، تغذ&#1740;ه است. به هم&#1740;ن دل&#1740;ل غذاها&#1740;&#1740; مانند پروتئ&#1740;ن و گوشت که از د&#1740;دگاه طب سنت&#1740; گرم هستند و از نظر تغذ&#1740;ه ارزش بالا&#1740;&#1740; دارند، با&#1740;د مورد استفاده قرار گ&#1740;رد. &#1740;ک&#1740; د&#1740;گر از عوامل&#1740; که ممکن است ر&#1740;زش مو را موجب شود، استرس و حالات روح&#1740;- روان&#1740; فرد است. اما پ&#1740;ش از هر چ&#1740;ز با&#1740;د وضع&#1740;ت کل&#1740; بدن بررس&#1740; شود تا مشخص شود ا&#1740;ن مشکل به دل&#1740;ل ب&#1740;مار&#1740; خاص&#1740; بروز کرده است &#1740;ا اختلال در پوست و مو باعث ر&#1740;زش مو شده است.</P> <P>برا&#1740; پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو عسل بس&#1740;ار موثر است</P> <P>عسل خواص فراوان&#1740; در جلوگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو دارد. قند&#1740; که در عسل وجود دارد آب مو را نگه داشته و باعث حفظ رطوبت مو م&#1740;‌شود. م&#1740;‌توان&#1740;د قبل از استحمام مقدار&#1740; عسل را با روغن ز&#1740;تون مخلوط کرده و ن&#1740;م‌ساعت رو&#1740; موها بمال&#1740;د. همچن&#1740;ن م&#1740;‌توان&#1740;د روغن بادام تلخ و عسل را با هم مخلوط کن&#1740;د و رو&#1740; سرتان بمال&#1740;د. به ا&#1740;ن ترت&#1740;ب موها&#1740;تان پرپشت م&#1740;‌شود.&nbsp;</P> <P>ا&#1740;ن گ&#1740;اه را بخور&#1740;د تا از ر&#1740;زش مو در امان بمان&#1740;د</P> <P>هل&#1740;له س&#1740;اه، گ&#1740;اه&#1740; است معروف به اکس&#1740;ر طول عمر که بوم&#1740; کشور هند است و برا&#1740; درمان ب&#1740;مار&#1740;‌ها&#1740; مختلف از جمله ر&#1740;زش مو استفاده م&#1740;‌شود. ا&#1740;ن گ&#1740;اه مانع از سف&#1740;د شدن موها هم م&#1740;‌شود. م&#1740;‌توان&#1740;د &#1740;ک دانه هل&#1740;له کابل&#1740; را ز&#1740;ر زبان گذاشته و مانند آب نبات آن را استفاده کن&#1740;د. روغن هل&#1740;له را هم م&#1740;‌توان رو&#1740; موها مال&#1740;د و بعد استحمام کرد.</P> <P>سرتان را گرم کن&#1740;د تا ر&#1740;زش مو نگ&#1740;ر&#1740;د</P> <P>&#1740;ک&#1740; از گ&#1740;اهان&#1740; که در کتب طب سنت&#1740; به تاث&#1740;ر آن در پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو اشاره شده، مصطک&#1740; است. ا&#1740;ن گ&#1740;اه برا&#1740; تقو&#1740;ت مو بس&#1740;ار خوب است. از نظر طب&#1740;عت ا&#1740;ن صمغ گرم و خشک، محلل و مقو&#1740; است. م&#1740;‌توان&#1740;د پودر مصطک&#1740; را با مورد &#1740;ا حنا مخلوط کرده و رو&#1740; سر استفاده کن&#1740;د. مصطک&#1740; روغن‌ها&#1740;&#1740; هم دارد که م&#1740;‌توان رو&#1740; سر گذاشت و بعد از چند ساعت سر را شست. علاوه بر ا&#1740;ن گ&#1740;اه، پوسته سبز گردو را هم م&#1740;‌توان به‌تنها&#1740;&#1740; و هم داخل حنا &#1740;ا مورد استفاده کرد. جالب ا&#1740;نجاست که پوسته گردو، گاه&#1740; اوقات رنگ مشک&#1740; هم به مو م&#1740;‌دهد. کاف&#1740; است پودر آن را با آب مخلوط کن&#1740;د و رو&#1740; سر قرار ده&#1740;د.&nbsp;</P> <P>برا&#1740; پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو ر&#1740;شه را سفت کن&#1740;د</P> <P>برا&#1740; ممانعت از ر&#1740;زش مو م&#1740;‌توان از ترک&#1740;ب حنا، مورد و سدر استفاده کرد که ر&#1740;شه مو را محکم م&#1740;‌کند. حنا، مورد و سدر را به صورت ترک&#1740;ب&#1740; م&#1740;‌توان استفاده کرد اما برا&#1740; ا&#1740;نکه حنا به سر رنگ ندهد بهتر است &#1781;&#1776; گرم حنا را با &#1777;&#1781;&#1776; گرم سدر و &#1777;&#1781;&#1776; گرم مورد ترک&#1740;ب کرد. به ا&#1740;ن ترت&#1740;ب در صورت&#1740; که موها&#1740; سف&#1740;د داشته باش&#1740;د ا&#1740;ن م&#1740;زان استفاده از حنا آنها را قرمز نم&#1740;‌کند. ا&#1740;ن سه گ&#1740;اه اثر ضدالتهاب&#1740; دارند و از آنجا که افراد&#1740; که ر&#1740;زش مو دارند معمولا پوست سرشان ملتهب است، ا&#1740;ن گ&#1740;اهان در کاهش ا&#1740;ن التهاب موثر است.</P> <P>حنا در پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو معجزه م&#1740;‌کند</P> <P>حنا و روغن حنا از جمله مواد گ&#1740;اه&#1740; است که م&#1740;‌تواند در تقو&#1740;ت مو بس&#1740;ار موثر باشد. برگ‌ها&#1740; ا&#1740;ن گ&#1740;اه خنک و تقو&#1740;ت‌کننده مو و پوست است. حنا ر&#1740;شه مو را سفت م&#1740;‌کند. روش استفاده از حنا به صورت موضع&#1740; است البته هنگام استفاده از حنا با&#1740;د به جنس مو توجه شود چون ممکن است ا&#1740;ن ماده گ&#1740;اه&#1740; مو را خشک کند. برا&#1740; جلوگ&#1740;ر&#1740; از خشک&#1740; مو م&#1740;‌توان آن را با مواد د&#1740;گر&#1740; مانند روغن بنفشه و روغن بادام &#1740;ا روغن ز&#1740;تون مخلوط کرد. بسته به‌شدت و ضعف و خشک&#1740; و چرب&#1740; مو م&#1740;‌توان حنا را هفته‌ا&#1740; &#1740;ک تا دو بار استفاده کرد.</P> <P>برا&#1740; مبارزه با ر&#1740;زش مو از هند&#1740;‌ها کمک بگ&#1740;ر&#1740;د</P> <P>آمله &#1740;ا آملا گ&#1740;اه&#1740; هند&#1740; است که خواص ب&#1740;‌شمار&#1740; دارد. ا&#1740;ن م&#1740;وه به صورت خوراک&#1740; هم موجود است و از مربا&#1740; آن م&#1740;‌توان استفاده کن&#1740;د. اگر آمله را به ر&#1740;شه موها بمال&#1740;د پ&#1740;از مو تقو&#1740;ت شده و تار موها سالم م&#1740;‌ماند، ضمن آنکه از زود سف&#1740;د شدن موها هم جلوگ&#1740;ر&#1740; م&#1740;‌کند. م&#1740;‌توان&#1740;د پودر آمله را با حنا مخلوط کن&#1740;د و پس از خ&#1740;ساندن در حمام رو&#1740; موها بمال&#1740;د و بعد از چند ساعت بشو&#1740;&#1740;د. آملا به صورت شامپو هم در بازار وجود دارد و م&#1740; توان&#1740;د به راحت&#1740; آن را ته&#1740;ه کن&#1740;د.</P> <P>مورد بزن&#1740;د تا ر&#1740;زش مو نگ&#1740;ر&#1740;د</P> <P>مورد &#1740;ک&#1740; د&#1740;گر از گ&#1740;اهان&#1740; است که م&#1740;‌توان برا&#1740; جلوگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش مو استفاده کرد. دانه مورد را هم م&#1740;‌توان پودر و با مواد د&#1740;گر&#1740; مانند حنا مخلوط کرد و به شکل موضع&#1740; استفاده کرد. &#1740;ک&#1740; د&#1740;گر از روش‌ها&#1740; استفاده از مورد، مصرف روغن آن همراه حناست. به نسبت مساو&#1740; م&#1740;‌توان مورد را پودر کرده و داخل روغن کنجد ر&#1740;خت تا حالت خم&#1740;ر&#1740; به دست ب&#1740;ا&#1740;د. قبل از استحمام م&#1740;‌تو‌ان ا&#1740;ن خم&#1740;ر را چند ساعت رو&#1740; سر نگه داشت و بعد استحمام کرد.</P></div> text/html 2016-08-18T05:05:44+01:00 nosehair.ir میترا شاکری عوارض وعواقب پروتز گونه چیست http://nosehair.ir/post/2 <p>برجسته کردن گونه و انجام عمل پروتز گونه که امروزه بسیار پرکاربرد است ممکن است عوارض جانبی هم در پی داشته باشد در این مطلب برخی از عوارض جانبی پروتز گونه شرح داده شده است. پروتزهای گونه عوارض جانبی مخصوص خود را دارند، اما به ندرت پیش می آیند. در ابتدا، خطر واکنش منفی به داروی بیهوشی مورد استفاده در جراحی پروتز گونه وجود دارد. بین عوارض داروی بیهوشی و مصرف دخانیات، داروهای ضد افسردگی و مواد دیگر همبستگی وجود دارد. به همین دلیل، قبل از جراحی گونه حتما در مورد مواد و داروهایی که مصرف می کنید، با او مشورت کنید. عوارض جانبی پروتز پس از جراحی شامل عفونت می شود که معمولا با داروهای آنتی بیوتیک قابل درمان است. جا گذاری نامناسب پروتز گونه منجر تغییر، جابجایی و در نتیجه عدم تقارن می شود که گاهی اوقات به جراحی زیبایی ثانویه ای برای هم طراز کردن پروتز نیاز می شود.</p> <p>در صورتی که در فکر انجام عمل زیبایی پروتز گونه هستید و می خواهید احتمال عوارض جانبی پس از جراحی را به حداقل برسانید، بهترین روش انتخاب بهترین جراح است.</p> <p>&nbsp;وقتی پروتزها گونه به همراه یک روش جراحی زیبایی صورت دیگر مثل لیفتینگ صورت ، لیفتینگ ابرو، جراحی زیبایی بینی یا لیفتینگ پلک انجام شود، پروتزها را می توان از طریق برش هایی که در آن روش های جراحی زیبایی انجام شده، قرار داد. وقتی عمل جراحی پروتز زیبایی گونه به همراه روش های جراحی زیبایی دیگر انجام نشود، پروتزها به خودی خود از طریق برش های کوچکی که در دهان یا پلک پایینی انجام می شود، صورت می گیرد. این پروتزها در بسته های کوچکی که توسط جراح درست شده است، در بافت گونه قرار می گیرد. بخیه هایی که برای بستن برش مورد استفاده قرار می گیرد در عرض 10 روز جدا می شود یا در صورتی که داخل قرار داده شوند، در همین دوره زمانی حل می شوند.</p> <p>این یکی از سوالاتی است که مکررا پرسیده می شود ماندگاری پروتز گونه است. جواب آن این است: چندین دهه یا شاید برای همیشه. از آنجایی که پروتز در استخوان در زیر پوست قرار می گیرد، با یک پیچ ریز محکم می شود و ثابت باقی می ماند. برخلاف روش های لیفتینگ و تزریق چربی، پروتزهای گونه بخش دائمی استخوان های صورت شما می شوند. به خاطر داشته باشید که اگر چه اثربخشی این روش طولانی مدت است، پروتزدائمی را در هر زمان تحت بیهوشی موضعی به آسانی می توان جدا کرد.</p> <p>تزریق ژل در گونه معمولا بدون درد می باشد، و یا حداکثر با ناراحتی بسیار کمکی ( در مواردی مانند تزریق ژل در لب) برای بیمار همراه است.</p> <p>کبودی، تورم، قرمزی، التهاب و درد و خونریزی ناچیز محل تزریق ژل و چربی از عوارض جانبی رایج درمان تزریق ژل و چربی در گونه محسوب می‌شوند که یا تقریباً بلافاصله پس از عمل یا ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت برطرف می‌گردند. واکنش‌های آلرژیک به ژل ها نیز به ندرت بروز می‌یابد.</p> text/html 2016-08-16T05:00:21+01:00 nosehair.ir میترا شاکری نکات مربوط به جراحی بینی http://nosehair.ir/post/1 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: برا&#1740; جراح&#1740; ب&#1740;ن&#1740; به چه کس&#1740; اعتماد کن&#1740;م</P> <P>نکات مربوط به جراح&#1740; ب&#1740;ن&#1740; به شما در مورد جراح&#1740; ب&#1740;ن&#1740; و عمل ز&#1740;با&#1740;&#1740; ب&#1740;ن&#1740; اطلاعات مورد ن&#1740;از را م&#1740;دهد و شما م&#1740;توان&#1740;د در ا&#1740;ن زم&#1740;نه تصم&#1740;م گ&#1740;ر&#1740; کن&#1740;د.</P> <P>بینی از یک اسکلت داخلی شامل چند استخوان و غضروف بینی تشکیل شده است این اسکلت برای بازماندن مدخل ورودی هوای تنفسی و انتقال کنترل شده آن به مجاری تنفس ضروری است.اجزای اسکلت بندی بینی در پوشش از پوست و مخاط پیچیده شده اند و توسط رباط های نگه دارنده بینی در کنار یک دیگر قرار گرفته اند. نحوه قرار گرفتن و ارتباط این اجزاء با یک دیگرتابع قواعد پیچیده علم مکانیک استاتیک است. هرگونه تغییر تضعیف کننده مانند بریدن یا برداشتن تمام یا بخشی از غضروف ها و رابط های نگه دارنده بینی می تواند باعث تغیرات نا مطلوب بین این اجزاء با یکدیگر و یا در شکل ظاهری بینی شود .</P> <P>عبور جریان در داخل بینی نیز تابع مکا نیسم های دقیق علم مکانیک سیالات است و این عضو (بینی) صرفاٌ یک گذر گاه ساده جریان هوا نیست . حفظ ارتباط طبیعی بین غضروف های تشکیل دهنده دریچه های تنفسی بینی برای عبور بدون مانع و کنترل شده هوای استنشاقی ضروری است. برداشتن و بریدن غضروفها در صورتی که ساختار و کارکرد این دریچه ها را مختل کند منجر به بروز عوارض تنفسی می شود. در جریان تکنیک های ابتدایی جراحی بینی رینو پلاستی (رینو پلاستی کلاسیک) بریدن و برداشتن استخوان ها و غضروف ها به منظور کوچک کردن بینی بدون توجه به اصول علمی یاد شده انجام می گرفت و در بسیاری از موارد منجر به حصول نتایج نامطلوب و غیر قابل پیش بینی می شد. شکل غیر طبیعی بینی و مشکلات تنفسی از عوارض جراحی بینی بوده و تضعیف بیش از اندازه استحکام ساختار بینی نیز نتایج گهگاه مطلوب را با مرور زمان مخدوش می کرد .</P> <P>صورت در معرض دید ترین قسمت بدن ماست و بینی در مرکز آن واقع شده و برجسته است لذا اشکالات ساختمانی بینی برای تمام افراد بوضوح قابل رویت است.</P> <P><BR>جراحی زیبایی و پلاستیك بینی، افزون بر ایجاد تناسب درخود بینی، ارتباط خوشایندتری را بین بینی ودیگر اجزای صورت برقرار می كند. به همین دلیل نباید بینی را به عنوان عضوی مجزا و مجرد درنظر گرفت. رابطه تنگاتنگ بینی با پیشانی، چشم، لب وچانه به گونه ای است كه هرنوع نقص دراجزای صورت می تواند براین ارتباط ظریف تأثیر گذارد. به عنوان مثال چانه كوچك ،موجب برآمده تر به نظر رسیدن بینی می شود. بی توجهی نسبت به تناسب بینی با اجزای صورت موجب عدم دسترسی به نتیجه رضایت بخش خواهد شد.</BR></P> <P><BR>چه سنی برای عمل جراحی پلاستیك بینی مناسب است؟<BR>سن عمل جراحی پلاستیک:&nbsp; در دختران از سن 15سالگی ودر پسران از سن 17 سالگی به شرط رشد كامل جسمی وفكری وداشتن انگیزه كافی فرد امكان پذیر است.</BR></BR></P> <P><BR>آیا عمل جراحی پلاستیك بینی در افراد مسن امكان پذیر است؟<BR>عمل جراحی پلاستیک بینی در افراد مسن:&nbsp; از آنجا كه باافزایش سن بافت های بینی دچار افتادگی وسستی می شوند این امر برظاهر وعملكرد بینی تأثیر می گذارد. بالا بردن نوك بینی دراین افراد موجب جوان به نظر رسیدن وبهبود تنفس می شود. بیشترین مشکلات زیبایی بینی در سنین بالا، افتادگی نوک بینی و برآمدگی پشت آن است. افتادگی بینی موجب مسن تر به نظر رسیدن چهره فرد می شود. در حالات شدیدتر افتادگی، تنفس از راه بینی ممکن است دچار اختلال شود. این بیماران وقتی نوک بینی خود را با انگشت به بالا می برند احساس مطلوب تری از تنفس از راه بینی دارند.</BR></BR></P></div>